Excel

SUMIFS với Bảng Excel

Sumifs With Excel Table

Công thức Excel: SUMIFS với Bảng ExcelCông thức chung
= SUMIFS (Table[sum_col],Table[crit_col],criteria)
Tóm lược

Để tính tổng dữ liệu số có điều kiện trong bảng Excel, bạn có thể sử dụng SUMIFS với tài liệu tham khảo có cấu trúc cho cả phạm vi tổng và tiêu chí. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong I5 là: 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

Trong đó Table1 là một Bảng Excel với dải dữ liệu B105: F89.

# n / a excel vlookup
Giải trình

Công thức này sử dụng tài liệu tham khảo có cấu trúc để cung cấp các phạm vi bảng vào hàm SUMIFS.

Phạm vi tổng được cung cấp dưới dạng Bảng1 [Tổng số] , phạm vi tiêu chí được cung cấp dưới dạng Table1 [Item] và tiêu chí đến từ các giá trị trong cột I.

Công thức trong I5 là:cách sử dụng randbetween trong excel
 
= SUMIFS (Table1[Total],Table1[Item],H5)

giải quyết thành:

 
= SUMIFS (F5:F89,D5:D89,'Shorts')

Hàm SUMIFS trả về 288, tổng các giá trị trong cột Tổng trong đó giá trị trong cột Mục là 'Quần ngắn'.

Tác giả Dave Bruns


^