300 Ví Dụ

Tìm kiếm

Search

Sử dụng Chức năng tìm kiếm trong Excel để tìm vị trí của một chuỗi con trong một chuỗi. Hàm TÌM KIẾM không phân biệt chữ hoa chữ thường và hỗ trợ các ký tự đại diện.1. Hàm SEARCH bên dưới tìm chuỗi 'ro' ở vị trí 4.

Hàm tìm kiếm trong Excel

2. Hàm SEARCH không phân biệt chữ hoa chữ thường. Hàm TÌM KIẾM bên dưới tìm chuỗi 'excel', 'Excel', 'EXCEL', 'EXcel', v.v.

Chức năng tìm kiếm không phân biệt chữ hoa chữ thườngChức năng TÌM KIẾM hỗ trợ các ký tự đại diện. Dấu chấm hỏi (?) Khớp đúng một ký tự. Dấu hoa thị (*) khớp với một chuỗi không hoặc nhiều ký tự.

3. Hàm TÌM KIẾM bên dưới tìm chuỗi '2019', '2018', '2017', v.v.

công thức excel nếu ngày lớn hơn

Chức năng Tìm kiếm với Dấu hỏi

4. Hàm TÌM KIẾM bên dưới tìm chuỗi 'Microsoft Excel 2019', 'Microsoft Word 2019', 'Microsoft Access 2019', v.v.

Chức năng Tìm kiếm với Dấu hoa thị

Hàm TÌM KIẾM có đối số tùy chọn thứ 3. Bạn có thể sử dụng đối số này để chỉ ra vị trí, đếm từ bên trái, mà bạn muốn bắt đầu tìm kiếm.

5. Hàm SEARCH bên dưới tìm chuỗi 'o' ở vị trí 5.

Bắt đầu tìm kiếm ở vị trí 1

6. Chức năng TÌM KIẾM bên dưới bắt đầu đang tìm kiếm ở vị trí 6 và tìm chuỗi 'o' ở vị trí 7.

Bắt đầu tìm kiếm ở vị trí 6

6/13 Hoàn thành! Tìm hiểu thêm về các hàm văn bản>
Đi tới Chương tiếp theo: Chức năng Tra cứu & Tham khảo^