Excel

Đánh dấu các ngày trong N ngày tới

Highlight Dates Next N Days

Công thức Excel: Đánh dấu các ngày trong N ngày tiếp theoCông thức chung
= AND (A1> TODAY (),A1<=( TODAY ()+days))
Tóm lược

Nếu bạn muốn đánh dấu các ngày diễn ra trong N ngày tới với định dạng có điều kiện, bạn có thể làm như vậy với công thức sử dụng hàm TODAY với AND. Đây là một cách tuyệt vời để gắn cờ trực quan những thứ như ngày hết hạn, thời hạn, sự kiện sắp tới và ngày liên quan đến ngày hiện tại.Ví dụ: nếu bạn có ngày trong phạm vi B4: G11 và muốn đánh dấu các ô xảy ra trong 30 ngày tới, hãy chọn phạm vi và tạo quy tắc CF mới sử dụng công thức này:

thay đổi nhãn trục x trong excel
 
= AND (B4> TODAY (),B4<=( TODAY ()+30))

Lưu ý: điều quan trọng là các công thức CF phải được nhập liên quan đến 'ô hiện hoạt' trong vùng chọn, được giả định là B4 trong trường hợp này.

Sau khi lưu quy tắc, bạn sẽ thấy các ngày diễn ra trong 30 ngày tới được đánh dấu.

Giải trình

Hàm AND nhận nhiều đối số và chỉ trả về TRUE khi tất cả các đối số đều trả về TRUE. Hàm TODAY trả về ngày hiện tại. Ngày trong Excel chỉ đơn giản là số sê-ri lớn, vì vậy bạn có thể tạo một ngày tương đối mới bằng cách cộng hoặc trừ ngày. TODAY () + 30 tạo một ngày mới trong 30 ngày trong tương lai, vì vậy khi một ngày lớn hơn ngày hôm nay và nhỏ hơn ngày hôm nay + 30, cả hai điều kiện đều đúng và hàm AND trả về giá trị true, kích hoạt quy tắc.Ngày thay đổi

Tất nhiên, bạn có thể điều chỉnh ngày thành bất kỳ giá trị nào bạn muốn:

 
= AND (B4> TODAY (),B4<=( TODAY ()+7)) // next 7 days = AND (B4> TODAY (),B4<=( TODAY ()+45)) // next 45 days

Sử dụng các ô khác để nhập

Bạn không cần phải ghi ngày tháng vào quy tắc. Để tạo quy tắc linh hoạt hơn, bạn có thể sử dụng các ô khác như các biến trong công thức. Ví dụ: bạn có thể đặt tên ô E2 là 'ngày' và viết lại công thức như sau:

 
= AND (B4> TODAY (),B4<=( TODAY ()+days))

Khi bạn thay đổi một trong hai ngày, quy tắc định dạng có điều kiện sẽ phản hồi ngay lập tức. Bằng cách sử dụng các ô khác để nhập và đặt tên chúng dưới dạng phạm vi đã đặt tên, bạn làm cho định dạng có điều kiện trở nên tương tác và công thức đơn giản hơn và dễ đọc hơn.

Bắt đầu nhanh | Các ví dụ khác | Xử lý sự cố | Đào tạo Tác giả Dave Bruns


^