Nếu ô không trống

Trong ví dụ này, cột D ghi lại ngày hoàn thành nhiệm vụ. Do đó, nếu cột chứa ngày tháng (tức là không trống), chúng ta có thể cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Công thức trong ô E5 sử dụng hàm IF để kiểm tra xem D5 có 'không trống' hay không. ĐọC ThêmĐịnh dạng có điều kiện dựa trên một ô khác

Excel chứa nhiều 'giá trị đặt trước' tích hợp để làm nổi bật các giá trị với định dạng có điều kiện, bao gồm một giá trị đặt trước để đánh dấu các ô lớn hơn một giá trị cụ thể. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng công thức của riêng bạn, bạn có thể linh hoạt và kiểm soát tốt hơn. ĐọC ThêmĐếm ô có chứa văn bản

COUNTIF đếm số ô phù hợp với tiêu chí được cung cấp. Trong trường hợp này, tiêu chí được cung cấp dưới dạng ký tự đại diện '*' khớp với bất kỳ số ký tự văn bản nào. ĐọC Thêm

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi với COUNTIF

Làm việc từ trong ra ngoài, COUNTIF được định cấu hình thành các giá trị trong phạm vi B5: B14, sử dụng tất cả các giá trị giống nhau này làm tiêu chí: COUNTIF (B5: B14, B5: B14) Vì chúng tôi cung cấp 10 giá trị cho tiêu chí, chúng tôi nhận lại một mảng với 10 kết quả như sau: {3; 3; 3; 2; 2 ĐọC Thêm

Lấy họ từ tên

Về cơ bản, công thức này sử dụng hàm RIGHT để trích xuất các ký tự bắt đầu từ bên phải. Các hàm khác tạo nên phần phức tạp của công thức này chỉ làm một việc: chúng tính toán có bao nhiêu ký tự cần được trích xuất. ĐọC ThêmTính lãi kép

Hàm FV có thể tính lãi kép và trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư. Để cấu hình chức năng, chúng ta cần cung cấp tỷ lệ, số kỳ, khoản thanh toán định kỳ, giá trị hiện tại. ĐọC ThêmƯớc tính thanh toán thế chấp

Hàm PMT tính toán khoản thanh toán bắt buộc cho một niên kim dựa trên các khoản thanh toán định kỳ cố định và lãi suất không đổi. Niên kim là một chuỗi các dòng tiền bằng nhau, có thời gian như nhau. Thế chấp là một ví dụ về niên kim. ĐọC ThêmChỉ tính toán nếu không để trống

Mục tiêu của ví dụ này là xác minh đầu vào trước khi tính toán kết quả. Điểm mấu chốt cần hiểu là bất kỳ công thức hợp lệ nào cũng có thể được thay thế. Hàm SUM chỉ được sử dụng làm ví dụ. ĐọC Thêm^