Excel

So sánh hai chuỗi

Compare Two Strings

Công thức Excel: So sánh hai chuỗiCông thức chung
= EXACT (text1, text2)
Tóm lược

Để so sánh hai chuỗi văn bản trong Excel để xác định xem chúng có bằng nhau hay không, bạn có thể sử dụng Hàm CHÍNH XÁC . Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong D5 là: 
= EXACT (B5,C5)
Giải trình

Theo mặc định, Excel là không phải trường hợp nhạy cảm. Ví dụ: với 'APPLE' trong A1 và 'apple' trong A2, công thức sau sẽ trả về TRUE:

ngày trong tuần trong excel
 
=A1=A2 // returns TRUE

Để so sánh các chuỗi văn bản theo cách phân biệt chữ hoa chữ thường, bạn có thể sử dụng Hàm CHÍNH XÁC . Hàm EXACT trong Excel so sánh hai chuỗi văn bản, có tính đến các ký tự viết hoa và viết thường và trả về TRUE nếu chúng giống nhau và FALSE nếu không.

cách gắn cờ trùng lặp trong excel

Nếu chúng ta sử dụng EXACT để so sánh A1 và A2 như trên, kết quả là FALSE:

 
= EXACT (A1,A2) // returns FALSE

EXACT với IF

Bạn có thể sử dụng kết quả này bên trong Hàm IF để hiển thị một thông báo hoặc thực hiện một phép tính có điều kiện. Ví dụ: để hiển thị thông báo 'Có' cho một kết quả phù hợp và 'Không' nếu không, bạn có thể sử dụng công thức như sau: 
= IF ( EXACT (A2,A2),'Yes','No')
Tác giả Dave Bruns


^