Excel

Tính lãi tiền vay tích lũy

Calculate Cumulative Loan Interest

Công thức Excel: Tính lãi khoản vay tích lũyCông thức chung
= CUMIPMT (rate,nper,pv,start,end,type)
Tóm lược

Để tính toán số tiền gốc tích lũy được trả giữa hai lần thanh toán khoản vay bất kỳ, bạn có thể sử dụng hàm CUMIPMT. Trong ví dụ được hiển thị, chúng tôi tính toán tổng số tiền gốc được trả trong toàn bộ thời hạn của khoản vay bằng cách sử dụng kỳ đầu tiên và kỳ cuối cùng. Công thức trong C10 là: 
= CUMIPMT (C6/12,C8,C5,1,60,0)
Giải trình

Đối với ví dụ này, chúng tôi muốn tính lãi tích lũy trong toàn bộ thời hạn của khoản vay 5 năm là 5.000 đô la với lãi suất 4,5%. Để làm điều này, chúng tôi thiết lập CUMIPMT như sau:

tỷ lệ - Lãi suất theo kỳ. Chúng tôi chia giá trị trong C6 cho 12 vì 4,5% đại diện cho lãi hàng năm:

 
=C6/12

nDue - tổng số kỳ thanh toán cho khoản vay, 60, từ ô C8.

pv - Giá trị hiện tại hoặc tổng giá trị của tất cả các khoản thanh toán hiện tại, 5000, từ ô C5.start_period - kỳ tính lãi đầu tiên, 1 trong trường hợp này, vì chúng tôi đang tính tiền gốc trên toàn bộ thời hạn cho vay.

end_period - kỳ cuối cùng của lãi suất, trong trường hợp này là 60 cho toàn bộ thời hạn vay.

Với các đầu vào này, hàm CUMIPMT trả về -592,91, tổng tiền lãi phải trả cho khoản vay.

Tác giả Dave Bruns


^