Tham chiếu 3D

Tham chiếu 3D trong Excel đề cập đến cùng một ô hoặc phạm vi trên nhiều trang tính. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét giải pháp thay thế. ĐọC ThêmThêm một cột

Để thêm một cột trong Excel, hãy bấm chuột phải vào ký tự cột và bấm Chèn. Khi bạn chèn một cột hoặc hàng, các tham chiếu ô sẽ tự động cập nhật. ĐọC ThêmGiá trị tuyệt đối

Hàm ABS trong Excel trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nói cách khác: chức năng ABS loại bỏ dấu trừ (-) khỏi một số âm, biến nó thành số dương. ĐọC Thêm

Địa chỉ nhà

Hàm ADDRESS trong Excel tạo tham chiếu ô dưới dạng văn bản, dựa trên số hàng và cột nhất định. Theo mặc định, hàm ADDRESS tạo một tham chiếu tuyệt đối. ĐọC ThêmBộ lọc nâng cao

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách áp dụng bộ lọc nâng cao trong Excel để chỉ hiển thị các bản ghi đáp ứng các tiêu chí phức tạp. ĐọC Thêm

Tham chiếu tuyệt đối

Tham chiếu tuyệt đối trong Excel đề cập đến một vị trí cố định trên trang tính. Khi bạn sao chép một công thức, một tham chiếu tuyệt đối không bao giờ thay đổi. ĐọC Thêm

Tổng hợp

Các hàm Excel như SUM, COUNT, LARGE và MAX không hoạt động nếu một phạm vi bao gồm lỗi. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng sử dụng hàm AGGREGATE để sửa lỗi này. ĐọC ThêmAnova

Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thực hiện một yếu tố ANOVA (phân tích phương sai) trong Excel. Một yếu tố duy nhất hoặc ANOVA một chiều được sử dụng để kiểm tra giả thuyết vô hiệu rằng giá trị trung bình của một số quần thể đều bằng nhau. ĐọC Thêm300 Ví dụ

Hoàn thành phần này và trở thành một chuyên gia Excel! Các ví dụ và tính năng trên trang này cũng có thể được tìm thấy ở phía bên phải của mỗi chương. ĐọC Thêm

Biểu đồ khu vực

Biểu đồ vùng là một biểu đồ đường với các vùng bên dưới các đường được tô màu. Sử dụng biểu đồ vùng xếp chồng để hiển thị đóng góp của từng giá trị vào tổng số theo thời gian. Để tạo biểu đồ vùng trong Excel, hãy thực hiện các bước sau. ĐọC Thêm

Tự động điền

Sử dụng Tự động điền trong Excel để tự động điền vào một loạt ô. Trang này chứa nhiều ví dụ về Tự động điền dễ làm theo. Bầu trời là giới hạn! ĐọC ThêmAutoFit

Bạn có thể biết cách thay đổi độ rộng của một cột trong Excel, nhưng bạn có biết cách tự động điều chỉnh mục nhập rộng nhất trong một cột không? ĐọC ThêmTự động phục hồi

Excel định kỳ lưu một bản sao của tệp Excel của bạn. Tìm hiểu cách khôi phục tệp chưa từng được lưu và cách khôi phục tệp đã được lưu ít nhất một lần. ĐọC ThêmTrung bình

Hàm AVERAGE trong Excel tính giá trị trung bình (trung bình cộng) của một nhóm số. Hàm AVERAGE bỏ qua các giá trị logic, ô trống và ô chứa văn bản. ĐọC ThêmAverageIf

Hàm AVERAGEIF trong Excel tính giá trị trung bình của các ô đáp ứng một tiêu chí. AVERAGEIFS tính giá trị trung bình của các ô đáp ứng nhiều tiêu chí. ĐọC Thêm

Axes

Hầu hết các loại biểu đồ đều có hai trục: trục hoành (hoặc trục x) và trục tung (hoặc trục y). Ví dụ này hướng dẫn bạn cách thay đổi kiểu trục, thêm tiêu đề trục và cách thay đổi tỷ lệ của trục tung. ĐọC ThêmBiểu đồ cột

Biểu đồ thanh là phiên bản nằm ngang của biểu đồ cột. Sử dụng biểu đồ thanh nếu bạn có nhãn văn bản lớn. Để tạo biểu đồ thanh trong Excel, hãy thực hiện các bước sau. ĐọC Thêm

^